LIFE+ Project Lower Morava Floodplains

The Morava is the largest left-side tributary of the Upper Danube in Central Europe and Austria’s only near natural lowland river with Pannonian character. The frequent flooding is essential for the floodplain’s grassland and forests. Due to regulation and intensification measures in the last century the river is now classified only with a moderate status (according the EC Water Framework Directive) and habitats for endangered species of fauna and flora are limited.


Within the EC supported Life+ project “Restoration of the Lower Morava Floodplains” ambitious restoration measures will be implemented between 2011 and 2019.


The aim of the project is to extensively restore near-natural river dynamics in the Lower Morava floodplains, as well as to foster land-use practices, which preserve biodiversity and to specifically preserve endangered species and types of habitats.Downloads

Short project information, .pdf
Overall project information, .pdf
Summary of planned river restoration measures, .pdf


Information video with English subtitles

All our activities in the project were documented with the camera. This has resulted in a film about the measures and the area in which local stakeholders also have their say and comment on the project.

Have fun watching!


Projekt Life+ „Revitalizácia dolnej nivy Moravy”

Morava je najväčším ľavobrežným prítokom na hornom toku Dunaja a súčasne jedinou takmer v prirodzenom stave zachovanou nížinnou riekou panónskeho charakteru v Rakúsku. Vplyvom regulačných opatrení na základe Generálneho projektu (1936-1984) došlo k hlbokým zmenám v ekológii riečnej krajiny. Spolu bolo oddelených 18 meandrov a tok sa skrátil o 10,9 km. Okrem zahlbovania má na riečnu ekológiu, na stav ekosystému riečnych nív a na ohrozené druhy a biotopy v danom území negatívny vplyv najmä brehové opevnenie. Rámcová smernica EÚ o vode zaväzuje všetky členské krajiny EÚ hodnotiť ekologický stav ich vôd podľa jednotných kritérií a v prípade potreby zabezpečiť zlepšenie. Z dôvodu vyššie popísaných masívnych zásahov do riečneho systému Moravy a z toho vyplývajúcich ekologických nedostatkov je Morava na základe kritéria kvality Morfológia hodnotená v stupni „Riziko“ a ekologický stav je hodnotený ako „priemerný“.V júni 2007 bol priľahlým obciam pri Morave predstavený „Bilaterálny plán opatrení“, ktorý obsahoval opatrenia na zlepšenie ekologického stavu Moravy. Na základe toho sa majú v rámci tohto projektu Life+ „Revitalizácia nív Dolnej Moravy“ uskutočniť revitalizačné opatrenia počnúc ústím Moravy až po rkm Moravy 26,50.


Podmienkou pre projektovanie a dimenzovanie bolo, že opatrenia nesmú zhoršiť úroveň protipovodňovej ochrany.Downloads

Stručné zhrnutie projektu, .pdf
Začiatok výstavby projektu LIFE+Lower Morava Floodplains – stavebné opatrenia, .pdf
Plánovacie výkony vodohospodárskych opatrení - stručný súhrn výsledkov, .pdf
PRECHÁDZKA REZERVÁCIOU WWF MORAVSKÉ LUHY PRI MARCHEGGU – WWF AUENRESERVAT MARCHEGG, .pdf


Informačné videá so slovenskými titulkami

Lebendige March-Auen (mit SK Untertiteln)

Life+ Untere March-Auen – Gesamtfilm (mit SK Untertiteln)

Informačné video o projekte (SK titulky)

Realizované opatrenia 2015 (SK titulky)

Rieka a ryby (SK titulky)

Nové bočné ramená 2017/2018